Strona główna

Aktualności

dla ósmoklasitów

Harmonogram


KLIKNIJ

Informator dla rodziców


Kliknij

DYŻUR WAKACYJNY ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH GMINY
TYCZYN

Dyżur wakacyjny

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Tyczyn w roku szkolnym 2022/2023. 


więcej

Deklaracja

Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola
w okresie wakacji 2022/2023


kliknij

Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna
realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół
podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

[one_page_express_latest_news]

Przemoc rówieśnicza

Doniesienie medialne z ostatniego czasu potwierdzają, że przemoc rówieśnicza to istotny i poważny problem. Doświadczanie przemocy niesie za sobą wiele negatywnych skutków w całościowym funkcjonowaniu dziecka i młodego człowieka, ale również może odbić się na późniejszym, dorosłym już życiu. Skutki przemocy rówieśniczej nie dotyczą tylko jej ofiar, ale także sprawców, a nawet świadków…..

kliknij – cały artykuł

„Konkurs na logo szkoły”

Regulamin konkursu na logo szkoły:
1. Konkurs polega na stworzeniu znaku graficznego – logo, które będzie symbolem naszej szkoły.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły.
3. Logotyp można wykonać dowolną techniką plastyczną na kartce A4, za pomocą grafiki komputerowej lub przy użyciu dowolnego programu do projektowania 3D.

Więcej

Rekrutacja


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyczyn.

terminy rekrutacji

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W HERMANOWEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

przyjęcie do przedszkola – DOCXprzyjęcie do przedszkola – PDFPOTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkolaOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W HERMANOWEJ
ROK SZKOLNY 2023/2024

kontynuowanie – DOCX kontynuowanie – PDF


ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W HERMANOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

zgłoszenie do klasy I – DOCXzgłoszenie do klasy I – PDF

Nasza szkoła w 2021 roku przystąpiła do rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, których wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły – takiej, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Jest to ogromne wsparcie w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała dotację w kwocie 60 000,00 zł. W roku 2021 wydatkowaliśmy kwotę 10 612,40 zł czyli 17,69 %. Przyznane środki dały możliwość zakupu wielu nowoczesnych pomocy m.in. takich jak: drukarka 3D z akcesoriami (laptop, filamenty), mikrokontroler z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i stacją lutowniczą, sprzęt audio-wideo do prezentacji osiągnięć, zestawy do konstruowania oryginalnych robotów i nauki ich programowania (LEGO Education SPIKE Prime, LEGO SPIKE Essential), meble do pracowni robotycznej (stoliki, biurko, krzesełka, szafy itp.).

Pozostałą kwotę w wysokości 49 387,60 zł czyli 82,31 % przyznanych środków zostało przeznaczonych w 2022 roku na zakup wyposażenia z katalogu programu Laboratoria Przyszłości (realizacja do dnia 31 sierpnia 2022 r.) W ramach tych środków zakupiono pomoce m.in. : lego spike prime, lego education, lego spike, dukarka 3D, aparat fotograficzny(szafa, ławka, stolik meblowy) itp.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach informatyki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych np.: geografii, przyrody, chemii, fizyki, matematyki, plastyki, muzyki, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, zajęć rozwijających czy kół zainteresowań. Jest to także kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.

DYŻUR WAKACYJNY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH GMINY TYCZYN

Informujemy,  że dyżur wakacyjny  pracy oddziałów przedszkolnych określony jest
w Zarządzeniu Burmistrza Tyczyna nr 15.2021 
z dnia 22 marca 2021r.

Na dyżur
wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do oddziałów przedszkolnych
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Tyczyn w roku
szkolnym 2021/2022. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla
dzieci, które będą uczęszczały do placówek w nowym roku szkolnym.

Z dyżuru
wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w
tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 31 Konwencji
o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i
czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Rodzice
dzieci, które będą uczęszczać do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej
im. Św. Królowej Jadwigi w Hermanowej zobowiązani są wypełnić załączoną
deklarację i dostarczyć do sekretariatu szkoły do 28 czerwca 2022r. do g.13.00.

Wniosek


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej
im. Św. Królowej Jadwigi w Hermanowej

Informujemy,
że w tym roku nasza szkoła została zakwalifikowana do grupy szkół, które
otrzymały dotację i przystąpią do realizacji rządowego projektu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Kierunek interwencji 3.1. „Zakup nowości
wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” – kwota dofinansowania wynosi 2 500,00 zł,
wkład własny 625,00 zł – całkowity koszt realizacji zadania – 3 125,00 zł oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości
wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” – kwota dofinansowania wynosi 12 000,00 zł, wkład własny 3 000,00
zł – całkowity koszt realizacji zadania – 1500,00 zł

Celem programu
jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa, kształtowanie postaw
proczytelniczych, zwiększenie dostępu do wszelkich formatów książek,
wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek
publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do
kultury i wiedzy.

Program
realizowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy
zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum
Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora
Priorytetu 3.

Mamy nadzieję,
że zakup nowości wydawniczych przyczyni się do realizacji celów
kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej oraz będzie wpływać na
rozwój zainteresowań i kształtowanie twórczych postaw dzieci
i młodzieży.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 


       Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała przed mieszczanami możliwości udziału w życiu politycznym państwa. Według tego aktu, mieszczanie mieli prawo do wolności osobistej, posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich a także prawo nabywania szlachectwa, dawała miastom prawo do wysłania na Sejm 24 przedstawicieli,
         W konstytucji przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Konstytucja 3 maja znosiła monarchię elekcyjną – wprowadzając w jej miejsce dziedziczenie tronu. Wybór króla tym samym przestawał zależeć od szlachty. Konstytucja unieważniała też zasadę liberum veto, wprowadzając głosowanie większością. Autorami Konstytucji 3 Maja byli min. król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłąta
       Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Nie stała się więc aktem założycielskim odnowionego państwa – na to już było za późno. Stała się za to, by użyć słów Hugona Kołłątaja i Ignacego Potockiego, raczej „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.
        Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I wojnie światowej, kiedy Polska odzyskała niepodległość święto Konstytucji 3 Maja zostało wznowione. Podczas II wojny światowej i w czasach komunizmu święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władze zezwoliły na obchody 3-majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 Maja – znów jest świętem narodowym a od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie.

Piotr
Ledwoń
KONKURS PLASTYCZNY
„Bohaterowie wierszy Juliana Tuwima”Regulamin konkursu

Pobierz


Informacje dla Ósmoklasistów

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – termin do 24.06.2022  r.

nabórterminy Oferta statystyki chętnych

CZĘŚĆ II – OPIS…

Relacja

Trasa wycieczki

     1.Zamek
Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów Rzeczypospolitej (poz. nr
300)


2. Muzeum Powstania Warszawskiego (poz. nr 311)
3. Historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem (poz. nr 316)
 4. Centrum Nauki Kopernik (poz.nr 293) 

                W dniach 9 i 10 grudnia 2021 r. uczniowie klas
VI-VIII z Hermanowej
uczestniczyli w dwudniowej wycieczce dofinansowanej przez
rządowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Program wycieczki
obejmował udział w posiedzeniu Sejmu RP, zwiedzanie Zamku Królewskiego, Starego
Miasta, spacer Traktem Królewskim, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum
Nauki Kopernik.

           Zwiedzanie
Warszawy rozpoczęliśmy od wizyty na Starym Mieście, gdzie znajduje się Kolumna
Zygmunta III Wazy, która jest najstarszym świeckim pomnikiem
w Warszawie.  Tutaj spotkaliśmy się z przewodnikiem. Podziwialiśmy
Zamek Królewski, który został całkowicie zniszczony przez Niemców i odbudowany z wielką dbałością o szczegóły. W zamku
zobaczyliśmy cenne eksponaty, m.in. insygnia i trony
królewskie, obrazy słynnych malarzy, m.in. Rembrandta, Canaletta
i Matejki. Potem powędrowaliśmy na ul. Świętojańską, gdzie mieści się
Bazylika archikatedralna pw. św. Jana Chrzciciela. Niebawem znaleźliśmy się
przy Barbakanie. Dłuższą chwilę zatrzymaliśmy się przy Pomniku Małego Powstańca.
Następnie przeszliśmy pod Pałac Prezydencki. Wejścia do pałacu “strzegą”
pomnik księcia Józefa Poniatowskiego oraz kamienne lwy. Na Placu
Piłsudskiego zobaczyliśmy Grób Nieznanego Żołnierza, pomnik poświęcony Ofiarom
Katastrofy Smoleńskiej i krzyż upamiętniający pierwszą wizytę Jana Pawła II w
Ojczyźnie. To właśnie tutaj papież wypowiedział pamiętne słowa: „Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

Drugiego dnia
wstaliśmy wcześnie rano. Po pysznym śniadaniu ruszyliśmy do ,,Centrum Nauki
Kopernik”. 
Miejsce to było jednym z najciekawszym punktem wycieczki.
Podobało nam się ze względu na możliwość uczestnictwa w nauce poprzez doświadczenia. Następnie udaliśmy się do Muzeum
Powstania Warszawskiego, w którym zobaczyliśmy mnóstwo interesujących
eksponatów, przede wszystkim jednak mogliśmy się dowiedzieć, jak przebiegało
powstanie i na jakie cierpienia była skazana ludność stolicy. Najbardziej
wpłynęło na naszą wyobraźnię przejście kanałami i projekcja filmu ,,Miasto Ruin”.

Pomimo zimowej
aury uczniom dopisywały humory. Dla wielu z nich była to pierwsza, po długiej
przerwie związanej z pandemią, szkolna wycieczka.

          Mam
nadzieję, iż wycieczka na długo zapadnie w pamięci uczniów i rozbudzi chęć poznawania innych, pięknych miejsc w Polsce.


Szkoła w programie „Poznaj Polskę”

        Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w przedsięwzięciu
Ministerstwa Edukacji i Nauki pt.: „Poznaj Polskę”. Program ma na
celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez
umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji,
zabytków kultury i historii oraz osiągnieć polskiej nauki. Przedsięwzięcie pozwoli
urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie
się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu
w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w
niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Przyznawane przez Ministra w  formie
dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek
szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi Środki zaplanowane
na  wyjazdy stanowią 80% całkowitego
kosztu wycieczki, pozostałe 20% to wkład własny rodziców.

           W ramach projektu odbędzie się wycieczka do Warszawy w dniach 9-10.12.2021 r.

Program wycieczki:

·        
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

·        
Zamku Królewskiego w Warszawie

·        
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

·        
Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 9 907 zł.

Łączny koszt planowanych wycieczek wynosi 13 570 zł.Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

Tegorocznej
akademii z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę towarzyszyły symbole
miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Myślą
przewodnią było ukazanie dążeń niepodległościowych, cierpienia Polaków oraz
znaczących wydarzeń które stały się dla naszej historii symbolami narodowymi.
Montaż słowno-muzyczny oraz pieśni patriotyczne dostarczały zebranym nie tylko
wrażeń estetycznych, ale również pobudzały do refleksji nad postawami
patriotycznymi.

Uczniowie z
dumą recytowali wiersze i śpiewali pieśni  patriotyczne. Zaangażowanie
uczniów i nauczycieli w przygotowanie akademii sprawiło, że  udało nam się
przenieść w czasy walki Polaków o utęsknioną wolność. Reasumując warto
przytoczyć słowa Jana Pawła II „Dzisiaj wypada powiedzieć: „nie ma solidarności
bez miłości”. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, bez
tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedolę
innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich; tej miłości,
która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania.”

Dlatego tak
ważne, jest przywoływanie wydarzeń z dziejów Polski i wdrażanie od najmłodszych lat do postaw
patriotycznych.

relacja video – kliknijIwona Kruk


11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości

W tym roku przypada 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas tegorocznych obchodów w duchu żywej, podniosłej tradycji w trakcie apeli i spotkań z pewnością nie zabraknie wspólnie odśpiewanego hymnu.

Oto najważniejsze informacje na temat naszego hymnu:

Polski hymn narodowy na przestrzeni dziejów zmieniał swe tytuły: „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, „Mazurek Dąbrowskiego”, „Jeszcze Polska”. Jego melodia była znana dużo wcześniej, nim powstały słowa. To popularny w XVIII wieku mazurek ludowy nieustalonego autorstwa, wywodzący się prawdopodobnie z Podlasia stał się kanwą nut do pieśni napisanej przez Józefa Wybickiego w 1797 roku. W styczniu, na ziemi włoskiej, zostały utworzone Legiony Polskie we Włoszech. Dowództwo objął generał Jan Henryk Dąbrowski. Na prośbę generała jego przyjaciel Józef Wybicki ułożył słowa naszego przyszłego hymnu. Pierwsze publiczne wykonanie utworu, będącego wówczas pieśnią legionową, miało miejsce 20 lipca 1797 roku w Reggio nell’Emillia, gdzie stacjonowała świeżo powołana formacja zbrojna..

     „Pieśń
Legionów Polskich we Włoszech” była bardzo popularnym utworem muzycznym
wśród legionistów walczących u boku gen. Dąbrowskiego. Późnym latem pisał on do
Wybickiego następująco: „Żołnierze do Twojej pieśni nabierają coraz więcej
gustu i my ją sobie często nucimy z winnym szacunkiem dla autora”.

Rękopis Pieśni Legionów Polskich we Włoszech

        Mazurek zagrzewał do walki powstańców listopadowych, uczestników Wiosny Ludów, powstańców styczniowych, wreszcie żołnierzy na frontach pierwszej wojny światowej. Konstytucja marcowa z 1921 roku określiła godło oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej, pozostawiając jednak otwartą sprawę hymnu.     

 26 lutego 1927 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało okólnik ustanawiający pieśń zaczynającą się od słów „Jeszcze Polska” – pierwszych słów Mazurka Dąbrowskiego – formalnym hymnem narodowym. Pierwotna wersja tekstu autorstwa Józefa Wybickiego została skrócona o dwie zwrotki – 4 i 6 oraz zmieniono rymy: „nie umarła – wydarła” na „nie zginęła – wzięła”.

„Niepodległa do Hymnu”

 Znając już historię hymnu,
weźmiemy udział w akcji, która łączy wszystkich Polaków. W ubiegłym roku wzięło
w niej udział ponad 1000 szkół na 6 kontynentach

A więc: Do Hymnu!

Piotr Ledwoń

Poświęcenie obrazu z wizerunkiem patronki szkoły królowej Jadwigi

         

         Data 14 października 2021r.już na zawsze wpisała się w historię naszej szkoły.
      W tym dniu ks. biskup ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Jan Wątroba w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości dokonał poświęcenia obrazu z wizerunkiem patronki szkoły królowej Jadwigi pędzla p. Anny Cyran- Polnik.
         Data uroczystości nie była przypadkowa. 16 października przypada rocznica koronacji Jadwigi na króla Polski (1384r.) i dzień imienin patronki naszej szkoły.
        Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym. Następnie wszyscy udali się za Pocztem Sztandarowym do szkoły, gdzie nastąpił akt poświęcenia obrazu.
      Na uroczystości obecni byli m.in.: burmistrz Miasta i Gminy Tyczyn p. Janusz Skotnicki, przewodniczący Rady Gminy p. Ryszard Fornal, ks. prałat Stanisław Tarnawski, ks. dziekan Mieczyslaw Lignowski, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie p. Alicja Kustra, dyrektor Domu Kultury w Tyczynie p. Zakia Cieślicka- Majka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Tyczynie p. Zofia Międlar-Mruk, radny gminy p. Eugeniusz Malak, sołtys Hermanowej p. Genowefa Szawara, przedstawiciele OSP w Hermanowej i Rada Rodziców.
    Na tę okazję uczniowie kl. VIII przygotowali przedstawienie pt. “Trudne decyzje”. W teatralnej formie opowiedzieli o rozterkach młodziutkiej królewny Jadwigi związanych z jej przyjazdem do Polski i nadziejach pokładanych przez Polaków. Radosny klimat średniowiecznego Krakowa oddały tańce w wykonaniu kółka tanecznego. Program artystyczny przygotowany został przez panie: R. Okoń, A. Kopiec i A. Mróz.
       Dyrektor szkoły p. Elżbieta Rożek w swoim przemówieniu podkreślała, że patron to ktoś, kogo darzy się szacunkiem i ktoś, kto jest wzorem do naśladowania. Wskazywała na wartości, którymi kierowała się Jadwiga Andegaweńska, a które mimo upływu czasu są nadal cenione i definiują Człowieka.
      Ponieważ 14 października to także Święto Edukacji, pan burmistrz oraz ks. biskup złożyli nauczycielom życzenia. Pani dyrektor E. Rożek podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za całoroczną pracę, promowanie wśród uczniów pięknych postaw, przybliżanie im świata wartości i wręczyła nauczycielom Nagrody Dyrektora .
       Gdzie można zobaczyć obraz? Znajduje się na parterze przy głównym wejściu do szkoły. Wisi na wyłożonej kamieniem ścianie. Jest subtelnie oświetlony. Tuż nad nim widnieje motto:“ Miłujcie nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą”. Portret emanuje spokojem. Pogodna twarz i łagodne oczy królowej wodzą za każdym, kto przechodzi obok, a rozproszone światło sprawia, że wokół obrazu roztacza się tajemnicza aura…

Renata Okoń

więcej zdjęć

Otwórz się na pomoc

Kliknij

 


Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

kliknij


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Witaj szkoło!

Informujemy, że 1. września 2021 r. odbędzie się UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022.

Harmonogram:

Godz. 8:00- Zapraszamy klasy IV-VIII na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Hermanowej; kolejno każda z klas spotka się ze swoim wychowawcą w wyznaczonych salach.
9:00 – Uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Hermanowej.
10:00 – Zapraszamy oddziały przedszkolne oraz klasy I-III na salę gimnastyczną; kolejno uczniowie klas I-III udadzą się do sal lekcyjnych na krótkie spotkanie z wychowawcami.Łączą nas drzewa 

24 maja Minister
Ministerstwa Klimatu i Środowiska Edward Siarka
wraz z przedstawicielami
władz państwowych, samorządowych, leśnikami i uczniami SP w Hermanowej posadził
kilkaset lodeł i cisów w Lesnictwie Hermanowa, które jest częścią Nadleśnictwa
Strzyżów. Wspólne sadzenie dla przyszłych pokoleń odbyło się w ramach akcji
„Łączą nas drzewa”.

Ogólnopolską
akcję „Łączą nas drzewa” zainaugurował 21 marca Prezydent RP Andrzej Duda.
Gościem specjalnym akcji był minister Marcin Warchoł, który kandyduje na
stanowisko prezydenta Rzeszowa.

Jednak
najliczniejszą i najaktywniejszą grupą była delegacja z Hermanowej. W akcji
wziął udział Burmistrz Tyczyna – p.Janusz Skotnicki, ksiądz proboszcz Wiesław
Bednarz
, radny p. Eugeniusz Malak, sołtys Hermanowej p.Genowefa
Szawara
oraz dyrektor SP w Hermanowej p. Elżbieta Rożek wraz z grupą
młodzieży z klasy VII: Kastarzyną Hałoń, Dorotą Parą, Mariolą Prędką,
Dominikiem Kotowiczem, Hubertem Jaworskim i Wiktorem Skoczylasem.

O historii
ochrony lasów barwnie opowiadał rzecznik Lasów Państwowych Edward Marszałek. Wspomniał,
że ochronę cisa wprowadził już w XV wieku król Władysłw Jagiełło. Był to jeden
z pierwszych w Europie dokumentów dotyczących ochrony gatunkowej. Po akcji
wysłuchaliśmy koncertu sygnałów myśliwskich i zasiedlismy w pięknych
„okolicznościach przyrody” do skromnej myśliwskiej strawy.

Na zakończenie
pan minister serdecznie podziękował młodzieży za udział w akcji „Łączą nas
drzewa”, a pan leśniczy Stanisław Bednarz wręczył drobne upominki.


Piotr Ledwoń

więcej


INFORMACJA

W dniach 25, 26, 27 maja 2021r.
(wtorek, środa, czwartek) odbędzie się EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.

W tych dniach nie odbywają się
zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze
(zajęcia świetlicowe) dla uczniów kl.
I – VII, z uwagi na udział nauczycieli w pracach w komisjach nadzorujących
egzamin, zarówno w naszej szkole, jak również w szkołach na terenie gminy. W/w dni są dniami wolnymi dla
uczniów kl. I – VII.

Zajęcia w oddziałach
przedszkolnych
będą odbywały się bez zmian wraz z wydawanymi obiadami.INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH
I ICH RODZICÓW 

INFORMACJE

Informacje dla uczniów klas ósmych i ich rodziców dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku

KLIKNIJ

2 maja wywieś flagę!

Zapraszamy do włączenia się do akcji #mojaflaga organizowanej z okazji Dnia Flagi.  Zachęcamy do sfotografowania swojej flagi i podzielania się zdjęciem w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga.

KLIKNIJ

Konstytucja 3 maja

 uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej . Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją.

KLIKNIJ

Regulaminy i procedury 

Nauczanie zdalne

Regulamin prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik ..

KLIKNIJ

Pracownia komputerowa

Aneks nr 1_do regulaminu pracowni komputerowej

KLIKNIJ

Świetlica

Regulamin świetlicy szkolnej

KLIKNIJ

Wychowanie fizyczne

Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego .

KLIKNIJ

klasy I-III

Regulamin dla
klasy I-III

KLIKNIJ

klasy IV-VIII

Regulamin dla
klasy IV-VIII

KLIKNIJ

Przyprowadzania dzieci 

Procedura przyprowadzania
i odbioru dzieci ze szkoły.

KLIKNIJ

Nasze sukcesy w roku szkolnym 2019/2020

Wdrożenie usługi Office 365 w naszej szkole.

Szczególnie ważne, wraz z wprowadzaniem nowych technologii, staje się zagwarantowanie bezpieczeństwa w korzystaniu z cyfrowych usług wszystkim użytkownikom.
Po wprowadzeniu dziennika elektronicznego i dostępu do sieci WiFi w całej szkole , nadszedł czas na kolejne przedsięwzięcia. Przy wsparciu Dyrekcji Szkoły i zaangażowaniu nauczycieli, w szkole wdrożono usługę Office 365.

więcej

Nasza Szkoła LIDEREM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!

Od grudnia 2019 r. do kwietnia 2020 roku Samorząd Uczniowski Naszej szkoły brał udział w ogólnopolskim konkursie Lider Samorządu Uczniowskiego zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

więcej

Finalista międzynarodowego konkursu programowania „Pix Programming Challenge”

Nasz uczęń zajął ostatecznie 16 miejsce, co jest ogromnym sukcesem, ponieważ w tej grupie wiekowej o laury walczyło 2213 (!) …

więcej

Nasza szkoła otrzymała pomoce dydaktktyczne do pracowni przyrodniczych na kwotę 70 tys. zł – program ministerialny

Szkoła wzięła udział w programie wsparcia finansowego wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).
Środki pochodzą z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.

Dzięki odpowiednio wybranym pomocom edukacyjnym nauczyciele mogą w innowacyjny sposób przekazywać wiedzę. Zważywszy na zawartość merytoryczną pomocy, wspierają one ich codzienną pracę. Niektóre z nich posiadają także gotowe scenariusze lekcyjne i karty pracy uczniów, pozwalające nauczycielowi na prowadzenie gotowych, ukierunkowanych tematycznie zajęć.

Nasza szkoła otrzymała nagrodę w Konkursie #OSEWyzwanie

Jest to mobilna pracownia multimedialna, dzięki której szkoła będzie mogła prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych….

więcej

2020

Szkoła do hymnu 

Odśpiewamy hymn narodowy we wtorek,
10 listopada o godz. 11:11

W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy wspólne śpiewanie w danej klasie lub grupie (dla tych, którzy będą tego dnia w szkole) lub połączenie się za pomocą komunikatorów i zaśpiewanie hymnu on-line.

Wdrażanie usługi G Suite
w naszej szkole.

Od nowego roku szkolnego uczniowie i nauczyciele naszej szkoły będą mieli do wyboru jeszcze jedną zintegrowaną platformę edukacyjną zawierającą wszystkie niezbędne elementy do ewentualnej nauki zdalnej. 

Wdrożenie usługi Office 365  w naszej szkole.

Szczególnie ważne, wraz z wprowadzaniem nowych technologii, staje się zagwarantowanie bezpieczeństwa w korzystaniu z cyfrowych usług wszystkim użytkownikom.

więcej

Msza Św. na zakończenie
roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się

25.06.2020r. o godz. 10:00 (czwartek) 

w Kościele parafialnym

w Hermanowej.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z panującą sytuacją epidemiczną zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się na innych zasadach.

Uczniowie przychodząc do szkoły muszą być zaopatrzeni w maseczki oraz przestrzegać procedur reżimu sanitarnego (pomiar temperatury i dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego).

Rozdanie świadectw odbędzie się w dniu 26.06.2020r. (piątek) i obejmowało będzie rozdanie przez wychowawców świadectw uczniom według ustalonego harmonogramu:

Wejście od sali gimnastycznej

9:00 kl. Va

9:45 kl. Vb

10:30 kl.VI

11:15 kl.VII 

12:00 kl.VIII
13:00 Przedszkole

Wejście główne

9:00 kl. IV

9:45 kl.I (nr 1-9)

10:00 kl. I (nr 10-18)

10:15 kl. II (nr 1-11)

10:30 kl. II (nr 12-22)

10:45 kl.III (nr 1-9)
11:00 kl. III (nr 10-18)