Cele i założenia projektu

Erasmus+ „Europejska edukacja równych szans” – Realizacja mobilności kadry edukacyjnej

Nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000074134

Kwota dofinansowania: 26 577 Euro

Projekt Erasmus+ „Europejska Edukacja Równych Szans” ma na celu podniesienie jakości nauczania oraz wspieranie rozwoju kadry edukacyjnej w zakresie języka angielskiego, innowacyjnych metod nauczania oraz międzynarodowej współpracy edukacyjnej. Projekt ten jest finansowany ze środków unijnych i pozwolił na realizację mobilności kadry edukacyjnej do różnych krajów europejskich, takich jak Irlandia, Malta, Hiszpania, Cypr. Nauczyciele uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych, kursach języka angielskiego oraz kursach metodycznych z języka hiszpańskiego i angielskiego.

Cele i założenia projektu:

Projekt „Europejska Edukacja Równych Szans” ma na celu osiągnięcie kilku istotnych założeń, które przyczynią się do podniesienia jakości nauczania oraz zwiększenia międzynarodowej współpracy edukacyjnej w naszej szkole.

Głównym celem projektu jest:

Podniesienie poziomu biegłości językowej nauczycieli w zakresie języka angielskiego:

Poprzez udział w kursach języka angielskiego w krajach partnerskich, nasi nauczyciele mieli okazję doskonalić swoje umiejętności językowe, co przekłada się na lepsze prowadzenie zajęć z języka angielskiego w szkole. Dzięki temu, uczniowie zyskują dostęp do lepszej jakości edukacji językowej.

Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania na zajęciach języków obcych

Projekt zakłada wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania na zajęciach języków obcych: z języka hiszpańskiego i angielskiego.

Nasi nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, podczas których zdobyli nowe narzędzia i techniki, które umożliwiają bardziej efektywne i atrakcyjne prowadzenie lekcji.

To przekłada się na większe zaangażowanie uczniów i lepsze wyniki nauczania.

Podniesienie odsetka uczniów włączanych do projektów międzynarodowych poprzez Platformę eTwinning:

Naszym celem jest zwiększenie liczby uczniów biorących udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych. W ramach projektu, nauczyciele zdobyli wiedzę i doświadczenie w zakresie korzystania z platformy eTwinning, co pozwoli na bardziej efektywną organizację projektów międzynarodowych. Dla uczniów to szansa na poszerzenie swojej wiedzy i doświadczenia, a także na nawiązywanie międzynarodowych kontaktów.

Włączenie do pracy szkoły wydarzeń promujących wiedzę o krajach Unii Europejskiej i jej wartościach:

Projekt ma na celu promowanie wiedzy o krajach Unii Europejskiej i ich wartościach wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Organizowane są różnorodne wydarzenia, takie jak prezentacje, spotkania, konkursy, które pozwalają lepiej zrozumieć idee i cele Unii Europejskiej. Działania te kształtują także postawy otwarcia na innych oraz promują idee równości i współpracy.

Podniesienie kompetencji językowych pedagoga i psychologa szkolnego:

W ramach projektu, pedagog i psycholog szkolny mieli okazję podnieść swoje kompetencje językowe do poziomu umożliwiającego korzystanie z anglojęzycznych materiałów z zakresu ich działalności. To pozwala na lepsze wsparcie uczniów, rodziców oraz nauczycieli w ich potrzebach edukacyjnych i psychologicznych. Wymiana doświadczeń z innymi specjalistami w Europie pozwoli na rozwijanie nowych podejść i technik pracy.

Projekt Erasmus+ „Europejska Edukacja Równych Szans” jest inicjatywą, która ma na celu podniesienie jakości nauczania oraz promowanie międzynarodowej współpracy edukacyjnej. Dzięki mobilnościom kadry edukacyjnej, nauczyciele zyskali nowe umiejętności, które przekładają się na lepsze wyniki uczniów. Projektem tym promujemy również wartości Unii Europejskiej, równość oraz rozwijamy kompetencje naszej szkolnej kadry.

Wierzymy, że efekty projektu będą miały długotrwały wpływ na jakość nauczania w naszej szkole i przygotują naszych uczniów do lepszego zrozumienia i funkcjonowania w świecie.